Hedefler / Stratejiler

Hedefler

 • Bilişim yatırımlarının genel ekonomi içindeki payının Avrupa Birliği ülkelerinin ortalama düzeyine çıkması.
 • Devletin yeniden yapılanması için gerekli bilgi ve iletişim teknolojileri desteğinin sağlanması
 • Toplumun bütün kesimlerine bilişim kültürünün yayılması, toplumun bilgisayar okur yazarlığının artırılması (Ölçüm: Kişi başına düşen TV, telefon, bilgisayar, vb. sayılarıyla).
 • Türkiye’de bilginin serbestçe dolaşım ve paylaşımı için gerekli altyapının oluşturulması (2003 yılına kadar yasal ve yapısal değişikliklerin yapılması).
 • Bilgi toplumunun gereği olarak bireyin, kamu ve özel kesimdeki her düzey yöneticinin sağlıklı karar alabilmesi için gerekli olan bilgiye gerekli zamanda erişebilmesi.
 • Her tür eğitimde toplumun bireylerine bilginin etkili kullanımının öğretilmesi ve bunu sağlayacak altyapının oluşturulması.

Stratejiler

 • Strateji ve politikalar üretmek, bunları duyurmak ve izlemek.
 • İlgili kamu ve gönüllü kuruluşların, TBV’nin vizyonu ve misyonunu paylaşmalarını sağlamak,
 • Nitelikli bilgi kullanımını engelleyen nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik politikalar üretip, bunların gerçekleşmesi yönünde çalışmak,
 • Siyasi partilerin seçim beyannameleri ve programlarına girmesi istenilen görüşleri bir çalışma dokümanı haline getirerek sunmak.
 • Yetişkin insan gücü açığının giderilmesi için projeler üretmek ve hayata geçirmek.
 • Türkiye’nin bilişim altyapısını geliştirecek çözümler üretmek. İletişim hizmetlerinin özelleştirilmesi ve rekabete açılması için çaba harcamak.
 • Bilişim Hukukunun Türk Hukuk Sistemi içinde yeralması için çalışmalar yapmak.
 • Yazılım evlerini uluslararası kalite standartları ile yazılım geliştirme metedolojileri ve araçları kullanmaları yönünde özendirmek.
 • Akademi sanayi işbirliğini geliştirecek modeller ortaya koymak ve bu bağlamda bilişim sektöründe araştırma geliştirme faaliyetlerini özendirmek amacıyla teknoparklar kurulması çalışmalarına destek vermek.
 • Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında bilişim alanında köprü görevini üstlenmek ve AB’nin bu konuda iş ortağı olmak.
 • Yazılı ve sözlü basının bilişim konusuna ilgisini çekmek.