TBV-Turkcell Bilgi Toplumu Enstitüsü

TBV, “Bilgi Toplumu’na Dönüşmüş Bir İstanbul” yolunda akademi, STK, devlet ve özel sektöre yetkin ve yetişmiş insan kaynağı kazandırmak ve İstanbul’un bilgi toplumuna geçiş sürecini hızlandırmak için gerekli kültür ve değer yapısının inşasına hizmet etmek üzere aynı zamanda İstanbul’da BİT alanında bir cazibe merkezi de yaratacak olan bir “Bilgi Toplumu Enstitüsü” kurmak amacıyla yola çıkmıştır.

Projenin Özel Amaçları
  1. BİT alanında donanımlı, uluslararası alanda tanınacak, üniversite-sanayi-kamu   işbirliği ile bir bilgi ve paylaşım merkezi kazandırmak,
  2. BİT’in ve hizmet sağladığı sektörlerin yaşam boyu öğrenim yaklaşımıyla, bilgi ve talebin artmasını da sağlayarak küresel rekabet edebilirliğinin artmasına katkıda bulunmak,
  3. BİT alanında bölgedeki potansiyelin değerlendirilerek, daha bilgili ve yetkin gençler ile girişimcilerin yetişmesine ve BİT sektöründe nitelikli istihdamın artırılmasına katkıda bulunmak
Projenin Hedefleri ve Öncelikleri
Proje, BİT sektöründe özel sektör, STK ve üniversitelerin işbirliğini artırarak sektörel araştırmalar yapan, eğitimler sağlayan, bilimsel araştırma ve proje işbirlikleri gerçekleştiren, BİT sektörüne bilgi, veri ve araştırma hizmeti sağlayan bilgi temelli bir merkezin oluşumu ile bu yapının sürdürülebilirliğini kapsayacaktır. Proje programın genel hedefi olan yüksek katma değer üreten, bilgiye dayalı ekonomik faaliyetlere ve hizmetlere odaklanarak küresel rekabet edebilirlik düzeyinin yükselmesine katkı sağlamış olacaktır. Proje kapsamında Bilgi Toplumu Enstitüsü’nü kurmak üzere, BİT sektöründe faaliyet gösteren STK’lar, üniversite ve yerel yönetimler işbirliği yapılacak, kurulacak olan merkezin sürdürülebilmesi için de özel sektör eğitim kurumları, sanayinin diğer kolları olan kurumlar ve çeşitli STK’larla işbirliği gerçekleştirilerek Bilgi ve Teknoloji üretimi ve kullanımına yönelik olarak üniversite-iş dünyası ve kamu-özel işbirliğinin geliştirilmesi hedefine katkı sağlanacaktır. Bu işbirlikleri ile merkez hem BİT sektörüne hem de BİT konusunda kendisini geliştirmek isteyen toplumun farklı kesimlerine de hizmet sağlamış olacak, önemli bir bilgi yayım merkezi haline gelecektir. Böylece, programın 1. önceliği ile paralel olarak, toplumun ve sanayinin farklı kesimlerinin daha fazla BİT’i kullanmaları sağlanarak işbirliği bazlı bir ortak kullanım alanı oluşmuş olacaktır. Sanayiden gelen talebin artmasıyla da BİT sektörünün gelişimine katkı sağlanmış olacaktır. Gençlere ve yeni fikir üreten kişilere de bilgi ve uzmanlık desteği sağlayacak olan bu merkezle, programın 2. önceliğiyle paralel olarak, BİT’in ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine ve ayrıca programın 3. önceliğiyle paralel olarak ta, hem BİT alanında hem de diğer sanayi ve sosyal alanlarda rekabetçiliğinin ve yenilik üretme kapasitesinin geliştirilmesine de katkı sağlanmış olacaktır.
Projenin Hedef Grupları
BİT sektörü şirketleri, BİT sektöründen hizmet satın alan kurumlar, iş ve finans dünyası, ilgili STK’lar, kamu kurumları, akademik kurumlar, Ar-Ge ve bilimsel araştırma merkezleri, sanatçılar, siyasetçiler ve medyadır. BİT sektörü şirketlerinin (donanım, yazılım ve hizmet alanlarında) sayısı çeşitli kaynaklara göre 5000 ile 7500 arasında değişmektedir. “Nihai Yararlanıcılar”; bilişimi meslek edinmiş/edinmek isteyen çalışanlar, bilişimci olmak isteyen gençler ve girişimciler, BİT hizmetlerinden yararlanan genel kamuoyu, akademik kuruluşlar ve BİT şirketleridir.
BİT sektörünün gelişmesi için talebin ve pazarın yeterli büyüklüğe ulaşması, bunun için de işbirliklerinin ve bilgi temelli hizmetlerin sağlanması gerekmektedir. Proje ile Bilgi Toplumu Enstitüsü, Türkiye Bilişim Vakfı kullanımına verilmiş ve İstanbul İl Özel İdaresi’nden sağlanan mali destekle İstanbul Beyoğlu Belediyesi kontrolünde restorasyon çalışmaları tamamlanmış olan İstanbul Karaköy’deki tarihi binada kurulacak ve hayata geçirilecektir. Bilişim Enstitüsü ile BİT alanında araştırmalar yapılarak yayınlar üretilecek, BİT alanında yurt dışı örgütlerle ilişkiler ve ağlar oluşturulacaktır. Bilgi Toplumu Enstitüsü, Dijital Türkiye Platformu faaliyetlerine destek olacak, BİT sektöründe yeni teknoloji platformlarının oluşmasına katkıda bulunacak ve uzun vadede BİT sektöründe Ar-Ge ve yenilikçiliğin gelişmesine yönelik yeni fonlar sağlayan bir kurum olacaktır.  Bu merkezde,  BİT sektöründe çalışanların ve sektörden profesyonel destek alanların, üst düzey yöneticilerin, genç bilişimci adaylarının, kişisel gelişim sağlamak isteyen farklı sektörlerden profesyonellerin yararlanacağı, bilişimi doğru ve etkin kullanma, düşünsel yenilenme ve deneyim kazanmalarına yönelik düzenli eğitim programları gerçekleştirilecektir. Bilişim alanındaki araştırmalardan kitaplar oluşturulacak, Türkiye Bilişim Endeksi çalışması yapılacaktır. BİT alanında burs fonu oluşturulacak, genç bilişimci adaylarının gelişimine katkı sağlanacak, bu alanda öğrenim görmekte olan gençler için burs verilecektir. Sektörün genç adaylarını ve çalışanlarını, yaratıcı fikirlere motive etmeyi hedefleyen ödüller dağıtılacaktır. Diğer yaratıcı sektörlerle de işbirliği yapılacaktır. Proje, birçok ulusal ve İstanbul başta olmak üzere bölgesel programın planlanmasında katkı sağlayacak, özellikle Ar-Ge, yenilikçilik, girişimcilik ve eğitim alanları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası programlar tarafından fonlanan projelerin artmasına olanak sağlayacaktır.
Bu geniş çerçevenin içerisinde olmak üzere Enstitünün faaliyetlerinin sürekli ve sürdürülebilir kılınması ve bu amaçlar doğrultusunda sektörde kalıcı olması elbette sağlam ve uzun süreli mali ve teknolojik destek ile mümkün olabilmektedir.
2013 yılı başından itibaren arayışına girdiğimiz bu destek bulma çalışmaları sonunda konuya en az bizler kadar sıcak yaklaşan ve belirlenen amaçlar doğrultusunda yapılacak faaliyetleri birlikte yürütebileceğimiz bir iş ortağı bulunmuş ve TURKCELL ile 5 yıl süreli proje ortaklığı anlaşması imzalanmıştır. Eylül 2013 tarihli bu anlaşma ile enstitümüzün “TBV – TURKCELL Bilgi Toplumu Enstitüsü” olarak adlandırılmasına ve yukarıda bahsedilen ana amaçlar ile birlikte;
Türkiye’nin 2023 vizyonu ve Avrupa Birliği’nin Dijital Gündem 2020 hedefleriyle bağlantılı olarak, Bilgi Toplumu Enstitüsü değer yaratan bir teknoloji ve eğitim üssü olarak konumlandırılması ve bilgiye erişimi Enstitü kurgusu ile dezavantajlı kesimler de dahil olmak üzere kitlelere yayılması amacıyla; bilişim sektörüne katkı sağlamak, başta mobil yazılım olmak üzere eğitim, araştırma, konferans eksenli etkinlikler gerçekleştirmek, sektörde nitelikli tez yazımını teşvik etmek üzere  “burs programı” düzenlemek ve  sektöre yön veren yayınlar üretilmesine katkı sağlamak  gibi faaliyet alanları da belirlenmiştir.

TBV BİLGİ TOPLUMU ENSTİTÜSÜ FAALİYETLERİNE 10 HAZİRAN 2014’TE BAŞLAMIŞTIR.

http://www.bilgitoplumuenstitusu.org